Algemene voorwaarden

K.v.K.- nummer 27380079

Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moerstee Verspreiding B.V.

 1. De algemene voorwaarden maken deel uit van al onze offertes en orderbevestigingen en daaruit voortvloeiende overeenkomsten. Acceptatie van onze offertes kan slechts geschieden onder aanvaarding van deze algemene voorwaarden.
 2. De in offertes genoemde aantallen en prijzen zijn door uitbreiding van het aantal woonhuizen regelmatig aan veranderingen onderhevig. Moerstee Verspreiding heeft het recht de eventueel meer te bezorgen exemplaren aan opdrachtgever in rekening te brengen.
 3. Voor drukwerken met een gewicht van 20 gram of meer wordt een toeslag in rekening gebracht.
 4. Ook afgezien van het in de voorgaande bepalingen vermelde, zijn de in onze offertes genoemde prijzen vrijblijvend, zolang deze niet definitief en schriftelijk zijn overeengekomen.
 5. Uitvoering van opdrachten geschiedt binnen de daarvoor geldende tijdslimiet. Indien een opdracht moet worden bespoedigd, kunnen de daaruit voortvloeiende kosten voor overwerk en alle andere daarmee verband houdende kosten door Moerstee Verspreiding aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht.
 6. De in offertes van Moerstee Verspreiding genoemde prijzen zijn allen exclusief BTW.
 7. Moerstee Verspreiding heeft het recht een aanvaarde opdracht niet of niet verder uit te voeren, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, indien:
  • a. Het te verspreiden drukwerk naar inhoud, vorm of doel strijdig blijkt te zijn met enige wettelijke bepaling, de openbare orde, de goede zeden of de zorgvuldigheid, welke in het maatschappelijke verkeer betaamt, oneerlijke mededinging daaronder begrepen, in al welke gevallen de opdrachtgever wel gehouden is tot vergoeding van de kosten, schaden en interesten aan Moerstee Verspreiding;
  • b. Het te verspreiden drukwerk als belanghebbende of medebelanghebbende bij de reclame, de naam vermeldt van enige andere natuurlijke persoon of rechtspersoon dan de opdrachtgever en Moerstee Verspreiding zich niet voor het aanvaarden van de opdracht hiermede schriftelijk akkoord heeft verklaard;
  • c. Indien er ernstige redenen zijn om aan te nemen dat opdrachtgever zijn verplichtingen tot betaling van het aan Moerstee Verspreiding verschuldigde ter zake van de verspreiding niet zal kunnen nakomen.
 8. Voor telefonische opdrachten of aldus doorgegeven wijzigingen van opdracht, aanvaarde Moerstee Verspreiding geen verantwoordelijkheid, tenzij deze schriftelijk door Moerstee Verspreiding zijn bevestigd.
 9. Overeengekomen verspreidtermijnen gelden slechts, indien het te verwerken materiaal op het overeengekomen tijdstip in het bezit is van Moerstee Verspreiding. Bij niet tijdige aflevering is Moerstee Verspreiding gerechtigd de datum van de uitvoering van de opdracht zelf vast te stellen. De eventueel door niet tijdige aflevering ontstane kosten komen voor rekening van de opdrachtgever.
 10. Het drukwerk dient:
  • a. Te zijn afgebundeld, om en om gelegd of doorschoten hoeveelheden (50 of 100 stuks);
  • b. Verpakt te zijn in pakken van gelijke inhoud;
  • c. Tenminste 5 dagen voor de verspreidingsdag in ons bezit te zijn, tenzij anders is overeengekomen.
 11. Bij niet nakoming van het hiervoor onder 10 bepaalde, heeft Moerstee Verspreiding het recht de hierdoor ontstane extra kosten aan opdrachtgever in rekening te brengen. In geval van te late aflevering van het drukwerk kunnen wij niet aansprakelijk worden gesteld voor vertraging in de verspreiding.
 12. Het door Moerstee Verspreiding te bezorgen of te verwerken materiaal dient franco en binnen de daarvoor geldende en overeengekomen termijn te worden afgeleverd aan de door Moerstee Verspreiding vooraf opgegeven besteladressen. Indien Moerstee Verspreiding het materiaal bij de opdrachtgever afhaalt, zijn de hiermede verband houdende vrachtkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 13. Van het te bezorgen materiaal dient als regel 2% extra te worden aangeleverd in verband met inschiet en mogelijke beschadigingen tijdens het transport.
 14. De verspreiding geschiedt overeenkomstig het aantal naambordjes dat zich op de deuren bevindt, met dien verstande at indien meerdere naambordjes worden aangetroffen, maximaal 2 exemplaren per brievenbussen zullen worden bezorgd. Op adressen waar enige aanduiding (bijvoorbeeld een sticker) wordt aangetroffen dat de bewoners geen of niet alle reclamedrukwerk wensen te ontvangen, zal door Moerstee Verspreiding niets worden verspreid.
 15. Reclames en klachten dienen bij Moerstee Verspreiding schriftelijk te worden ingediend binnen 5 dagen na verspreiding, Moerstee Verspreiding is nimmer aansprakelijk voor druk, schrijf, of telfouten of onduidelijkheden in offertes en opdrachtbevestigingen, nog voor de gevolgen daarvan.
 16. Geen reclames of klachten kunnen niet worden aanvaard:
  • a. Woonwagens, woonschepen, huizen zonder brievenbus (waar als regel niet wordt bezorgd), zgn, verboden flats (waar wel getracht wordt zoveel mogelijk de medewerking van de conciërge of huismeter te verkrijgen), pensions, hotels, cafés, sanatoria, ziekenhuizen, bejaardentehuizen etc.;
  • b. Wanneer een of twee adressen in een straat als “niet ontvangen” worden opgegeven en bij controle blijkt dat de rest van de straat wel van het betreffende drukwerk is voorzien;
  • c. In die wijken waar de huisdeuren veelal openstaan, waardoor kinderen of andere de drukwerken kunnen wegnemen;
  • d. Wanneer blijkt, dat een inwonende de klager is en de hoofdbewoner het drukwerk wel heeft ontvangen;
  • e. Wanneer families of personen ‘inwonen’, wier namen niet op het perceel zijn vermeld’
  • f. In geval van overmacht, zoals uitermate slechte weersomstandigheden e.d.;
  • g. Wanneer op het erg loslopende dieren gevaar kunnen opleveren voor de bezorger, wanneer tuinhekjes op slot zijn en in het algemeen wanneer de toegang tot de percelen moeilijk te bereiken is.
 17. Moerstee Verspreiding is nummer aansprakelijk voor niet verspreiding bij huizen waar kenbaar wordt gemaakt dat men het te verspreiden drukwerk niet wenst te ontvangen.
 18. Bij onvolledige verspreiding blijft de aansprakelijkheid van Moerstee Verspreiding voor die plaatsen of gedeelte van plaatsen, wijken of straten waar omissies werden aangetoond, of tot vergoeding van maximaal het bedrag verbonden aan de niet, niet volledige of niet juist verrichte werkzaamheden.
 19. Moerstee Verspreiding zal in elke geval nimmer kunnen worden gehouden een door een opdrachtgever geleden bedrijfs-en/of gevolgschade te vergoeden.
 20. Moerstee Verspreiding garandeert een verspreidingsdichtheid van 96%.
 21. Betaling dient binnen 12 dagen na factuurdatum te geschieden. Bij sommige opdrachten, kunnen wij 50% vooruitbetaling vragen, in uiterste noodzaak vragen wij te betalen voor verspreiding.
 22. Indien een opdracht binnen 7 dagen voor de verspreidingsdag wordt geannuleerd, heeft Moerstee Verspreiding het recht 15% van het te factureren bedrag in rekening te brengen, ongeacht welke aanleiding tot deze annulering mocht hebben bestaan. Geschiedt de annulering van een tot zeven dagen voor de overeengekomen begindatum, dan heeft Moerstee Verspreiding het recht 25% van het te factureren bedrag in rekening te brengen.
 23. Moerstee Verspreiding behoudt zich het recht voor het geheel of een gedeelte van de drukwerken ter verspreiding door te geven aan derden.
 24. De bewijslast van ondeugdelijke verspreiding rust op opdrachtgever.
 25. De aansprakelijkheid van Moerstee Verspreiding blijft in alle gevallen beperkt tot het aanvullende bezorging in die plaatsten of gedeelten waar tekortkomingen werden aangetoond. In geen geval is Moerstee Verspreiding aansprakelijk voor door opdrachtgever vermeende of werkelijk geleden schaden, welke het gevolg zouden kunnen zijn van niet- of niet tijdige verspreiding, tenzij anders overeenkomen.
 26. Alle geschillen uit een van de door Moerstee Verspreiding aanvaarde opdrachten voortvloeiende of daarmee verband houdende worden berecht door de arrondissementsrechtbank te , indien het geschil niet behoort tot de competentie van de kantonrechter.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ter Griffie van de Arrondisseentsrechtbank te
Onder nummer